Vår värdegrund

kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitetspolicy
Skapa förtroende hos patienter, medarbetare och övriga intressenter

Motsvara patienternas förväntningar på tillgänglighet, delaktighet och
vårdresultat

Arbeta med ständiga förbättringar genom avvikelserapportering och
förslagsverksamhet

Tillgodose ägarens mål med företaget

Ha en ansvarsfull ledning av verksamheten

Ge medarbetare arbetsglädje & möjlighet till utveckling

Miljöpolicy
Vårt miljöarbete ska präglas av en vilja att minska miljöpåverkan och
förebygga föroreningar.

Våra betydande miljöaspekter som är energiförbrukning,
läkemedelsanvändning samt avfallshantering lägger vi särskild vikt vid
och har dessa kopplade till våra miljömål.

Arbetsmiljöpolicy
Vår personal ska arbeta i en öppen, trivsam och säker arbetsmiljö.

Vi arbetar dagligen med att uppfylla kunders krav och leva upp till
olika författningar och andra krav som tillämpas i vår verksamhet samt
utveckla och förbättra vår kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

På alla områden skall vi efterleva gällande lag, förordningar,
myndigheters föreskrifter och ingångna avtal med tillhörande krav.

Vi skall arbeta aktivt för att ständigt förbättra kvalitet, miljö och
arbetsmiljö.


Verifierad av MonsterInsights